Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.sklep.kameleonps.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.
2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin wiąże dla danego zamówienia – od chwili zaakceptowania go wraz ze złożeniem zamówienia, a w zakresie ochrony danych osobowych – od chwili zaakceptowania go wraz z wprowadzeniem danych do Sklepu internetowego.

§ 2 Informacja o Przedsiębiorcy:
1. Właścicielem sklepu internetowego KAMELEON studio rozmaitości – ciuchy handmade, zwanego dalej „Sklepem”, jest firma KAMELEON studio rozmaitości Barbara Białogłowicz-Barcik, 32-566 Alwernia, ul. Leśna 2, NIP 5512122967, REGON 360262445.
2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży damskiej i dziecięcej, zabawek oraz galanterii wykonywanych przez firmę KAMELEON studio rozmaitości za pośrednictwem sieci internetowej.
3. Sklep KAMELEON studio rozmaitości – ciuchy handmade wystawia dokument sprzedaży w postaci rachunku za zakupione towary i koszty wysyłki.
4. Informacje związane ze Sklepem internetowym można uzyskać następującymi drogami:
adres e-mail : kameleonps@kameleonps.pl
nr telefonu +48 12 283 29 82, tel. kom. 509 147 550;
adres do korespondencji: ul. Leśna 2, 32-566 Alwernia;

§ 3 Produkty
Sklep internetowy www.sklep.kameleonps.pl, prowadzi wyłącznie sprzedaż wyprodukowanych przez Kameleon studio rozmaitości produktów – odzieży damskiej i dziecięcej, zabawek oraz galanterii.

§ 4 Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zwana dalej „Zamawiającym”.
2. Zamówienia na towary wykonywane przez firmę KAMELEON studio rozmaitości można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.sklep.kameleonps.pl lub telefonicznie.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym KAMELEON studio rozmaitości – ciuchy handmade stanowi zawarcie prawnie wiążącej Umowy Sprzedaży pomiędzy firmą KAMELEON studio rozmaitości a Zamawiającym.
4. Przyjęcie zamówienia przez sklep KAMELEON studio rozmaitości – ciuchy handmade potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną.
5. Sklep KAMELEON studio rozmaitości – ciuchy handmade wystawia na sprzedaż wyłącznie towary znajdujące na stanie magazynowym. Towary niedostępne nie są wyświetlane na stronie sklepu  KAMELEON studio rozmaitości.
6. Sklep KAMELEON studio rozmaitości – ciuchy handmade daje możliwość zamówienia określonego towaru, w przypadku gdyby ten znajdujący się na stanie magazynowym nie spełniał odpowiednich kryteriów, np.: kolor, rozmiar, etc. Czas oczekiwania na wykonanie zlecenia zależy od stopnia trudności wykonania danego towaru i jest uzgadniany indywidualnie z Zamawiającym.
7. Przy składaniu zamówienia Zamawiający określa:

 • Zamówiony towar,
 • Adres, na który zakupiony towar zostanie dostarczony,
 • Sposób płatności,
 • Sposób dostawy.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone do Zamawiającego w przeciągu od 2 do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze.
9. Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający. Koszt przesyłki zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdują się na stronie Sklepu w zakładce: Koszty dostawy i formy płatności.
10. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

§ 5 Formy płatności
1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający może wybrać następujące form płatności:

 • ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę na poczcie lub u kuriera;
 • PRZELEW BANKOWY – na rachunek:
  KAMELEON studio rozmaitości,
  Barbara BIAŁOGŁOWICZ-BARCIK,
  32-566 Alwernia,
  ul. Leśna 2
  Idea Bank 69 1950 0001 2006 4716 2324 0002
 • OPŁATA PRZY ODBIORZE OSOBISTYM – Zamawiający reguluje płatność osobiście, przy odbiorze towaru w siedzibie firmy  KAMELEON studio rozmaitości.


2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
3. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.  Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Kameleon studio rozmaitości. W razie niedokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać  drogą elektroniczną Zamawiającego do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie krótszym niż 10 dni. Jeśli pomimo ponownego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie,  Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy.
4. W przypadku płatności za pobraniem warunkiem wydania towaru jest uiszczenie płatności na poczcie lub do rąk kuriera.

§ 6 Koszty transportu
1. Koszty transportu ponosi kupujący, chyba że strony umówią się inaczej lub inaczej wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.
2. Koszty transportu podane są w cenniku dostaw ( kliknij tu, aby przejść do cennika dostaw)
3. W przypadku płatności przelewem opłacenie kosztów transportu następuje wraz z opłaceniem ceny towaru – za pośrednictwem Kameleon studio rozmaitości.

§ 7 Dostawa
1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym www.sklep.kameleonps.pl dostarczany jest kurierem UPS lub za pośrednictwem spółki POCZTA POLSKA S.A. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
2. Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera lub listonosza:
a) sprawdzić czy opakowanie jest nienaruszone,
b) jeżeli opakowanie jest nienaruszone – otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony,
c) spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza lub odmówić przyjęcia przesyłki, w wypadku stwierdzenia, że:

 • opakowanie jest naruszone lub
 • zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
 • towar jest uszkodzony.


3. Brak dopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 powoduje utratę roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu z przyczyn leżących po stronie transportującego, w zakresie jaki wynika z prawa przewozowego, chyba że:
a) zaniechano protokolarnego stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia z winy przewoźnika;
b) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
c) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
4. Brak dopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 nie wyłącza uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jednak może narazić klienta na trudności dowodowe.

§ 8 Odstąpienie od umowy przez konsumenta
1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient objął rzecz w posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować KAMELEON studio rozmaitości o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, wysyłając pismo pocztą na adres: KAMELEON studio rozmaitości, 32-566 Alwernia lub pocztą elektroniczną na adres: kameleonps@kameleonps.pl
4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, znajdującego się w zakładce Reklamacje i Zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne, pisemne oświadczenie może zostać przesłane za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres mailowy Sklepu: kameleonps@kameleonps.pl. W przypadku wybrania tej możliwości, Kameleon studio rozmaitości prześle niezwłocznie na wskazany adres mailowy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać formularz lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kameleon studio rozmaitości), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kameleon studio rozmaitości otrzymał oświadczenie klienta o odstąpieniu od zawartej umowy.  Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z wykonaniem zwrotu. Kameleon studio rozmaitości może wstrzymać się z wykonaniem zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Proszę odesłać lub przekazać rzecz w stanie niezmienionym na adres KAMELEON studio rozmaitości, 32-566 Alwernia, ul. Leśna 2, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20  zł.
4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy lub na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6.  Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.
7. W wypadku zwrotu towaru w stanie uszkodzonym, niepełnym lub zniszczonym Kameleon studio rozmaitości przysługuje prawo potrącenia lub roszczenie odszkodowawcze w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10 Reklamacje
1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres mailowy: kameleonps@kameleonps.pl. lub wysyłając pismo na adres KAMELEON studio rozmaitości ul. Leśna 2, 32-566 Alwernia
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko klienta, datę dokonania zakupu, cenę nabycia, określenie w jakiej dacie i jaka wada została stwierdzona, a także, w razie żądania zwrotu ceny nabycia – wskazanie numeru rachunku bankowego lub innych danych niezbędnych dla spełnienia żądania oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Możesz skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie Sklepu. Reklamacja podlega rozpoznaniu również pomimo braków, o ile charakter braków tego nie uniemożliwia
3. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:
KAMELEON studio rozmaitości, 32-566 Alwernia, ul. Leśna 2
4. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
5. W przypadku wadliwego towaru, Zamawiający może żądać naprawy towaru, a gdyby naprawa okazała się niemożliwa, wymiany towaru na wolny od wad. W przypadku gdy naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad okazałaby się niemożliwa, nadmiernie utrudniona, czasochłonna lub bardzo kosztowna Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego. W takim wypadku Sklep uczyni zadość żądaniu Zamawiającego w przedmiocie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
6. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  –  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji .
8. Koszty transportu reklamowanej przesyłki tymczasowo pokrywa Zamawiający.
9. Jeżeli tymczasowe pokrycie kosztów transportu reklamowanej przesyłki nadmiernie utrudniałoby złożenie reklamacji lub jeżeli koszt takiej przesyłki przekraczałby w sposób istotny koszty transportu podane w ww. cenniku dostaw, Zamawiający będący konsumentem korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, obowiązany jest skontaktować się ze Sklepem, który w takim wypadku pokryje tymczasowo koszty transportu.
10. Koszty uzasadnionych reklamacji obciążają Sklep.

§ 11 Zastrzeżenia dodatkowe
1. Zdjęcia i treści zamieszczone w sklepie internetowym www.sklep.kameleonps.pl nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Kameleon studio rozmaitości.
2. Kameleon studio rozmaitości nie odpowiada za błędną interpretację informacji i danych technicznych przez Klienta. Wszystkie rady, propozycje i wskazówki dotyczące zakupionych towarów nie pochodzące od Kameleon studio rozmaitości i nie przekazane przez Kameleon studio rozmaitości Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność.

§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest KAMELEON studio rozmaitości, 32-566 Alwernia.
2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.sklep.kameleonps.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).
3. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, może otrzymywać drogą mailową materiały o charakterze marketingowym.
4. Zamawiający, drogą mailową, może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kameleonps@kameleonps.pl
7. Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972 i UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-122 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036680 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.
8. Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze.

§ 13 Wymagania techniczne i zastrzeżenia
1. Strona internetowa www.sklep.kameleonps.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga aktualnej przeglądarki internetowej.
3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
4. Sklep nie publikuje na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści obraźliwych, wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

§ 14 Zmiany Regulaminu
1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa.
zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.
2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.sklep.kameleonps.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.
3. Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem i tym samym  zlikwidować swoje Konto. Wypowiedzenie umowy ze Sklepem i związana z tym likwidacja Konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa  pkt III 3) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

§ 15 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.sklep.kameleonps.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
4. Postanowienia działu § 10 nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

Pliki do pobrania:

Regulamin Sklepu Internetowego